Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, opdrachten,  overeenkomsten van koop en verkoop, levering van goederen, en alle gevallen  waarbij door ons diensten worden verricht, reparaties daaronder inbegrepen.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden en  gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de  afwijkingen betrekking hebben.

3. De Algemene Voorwaarden van de wederpartij die met onderhavige Algemene Voorwaarden strijdig zijn gelden niet, tenzij deze schriftelijk door ons zijn aanvaard. 

2. Aanbiedingen, opdrachten

1.      Onze aanbiedingen dienen als een geheel te worden beschouwd en zijn geldig  gedurende 30 dagen of zoveel langer of korter als daarin wordt aangegeven. deze  worden steeds geheel vrijblijvend gedaan e kunnen door ons binnen 2 werkdagen  na ontvangst van aanvaarding daarvan worden herroepen.

2.      Alle bij de aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens, zoals maten, gewichten,  vermogens en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn  slechts bindend voor zover dat uitdrukkelijk in de aanbieding wordt aangegeven.

3.      De door ons desgevraagd verstrekte modellen, monsters, afbeeldingen en tekeningen blijven te allen tijde ons eigendom en moeten ons op daartoe gedaan verzoek worden teruggegeven, bij gebreke waarvan de wederpartij de door ons te bepalen  waarde ervan verschuldigd is.

4.      In geval van opdracht zonder voorafgaande aanbieding door ons, komt een  overeenkomst eerst tot stand wanneer wij deze binnen 14 dagen na ontvangst  bevestigen c.q. daaraan daadwerkelijk uitvoering geven.

3. Prijzen

1.      Alle prijzen en aannemingssommen gelden voor levering “franco werk” en zijn  inclusief verpakking, verzend- en transportkosten inclusief laden en lossen en  exclusief B.T.W., tenzij anders in de aanbieding vermeld. Zij zijn gebaseerd op de ten  tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren, waaronder mede begrepen de loonsommen berekend volgens de bij ons geldende normale arbeidstijden.

2.      Wij zijn bevoegd de overeengekomen prijzen en aannemingssommen op grond van  een nadien opgetreden stijging van bedoelde prijsbepalende factoren te verhogen,  ook al was deze stijging voorzienbaar. Wij zijn gerechtigd het desbetreffende  bedrag van de verhoging te factureren, zodra dit ons bekend is.

3.      De wederpartij is verplicht te verzekeren: het uitgevoerde werk tegen alle materiële schade alsmede de aanwezige gereedschappen, machines en materialen van ons. 

4. Meer- en minderwerk

Bij meer of mindere levering dan overeengekomen van door ons uitgevoerde  werken, van materiaal en/of arbeid wordt het meerdere of mindere verrekend  tegen de overeengekomen eenheidsprijs, tenzij anders overeengekomen.

5. Levering en risico; afnameplicht

1.      Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijnen waar-  binnen het product moet worden geleverd. Opgegeven levertijden zullen nimmer  zijn te beschouwen als fatale levertijden. Bij overschrijding van de levertijd zullen  wij eerst in verzuim raken na schriftelijke ingebrekestelling, bij welke wij nog een  termijn van vier weken dienen te worden vergund om alsnog aan onze leverings-  verplichting te kunnen voldoen.

Indien van toepassing zijn wij gerechtigd een order in gedeelten te leveren, welke  afzonderlijk kunnen worden gefactureerd.

2.      De levertijd gaat in nadat de overeenkomst is gesloten, alle voor de uitvoering van  onze verplichtingen noodzakelijke gegevens aan ons ter beschikking zijn gesteld,  alle voor deze uitvoering noodzakelijke vergunningen / formaliteiten (daaronder  begrepen het B.T.W.-fiscaal nummer van onze wederpartij) door onze wederpartij  zijn verkregen, vervuld of medegedeeld, en de betaling, indien en voor zover deze  bij de opdracht dient te geschieden, is ontvangen. De levertijd wordt verlengd met  de periode gedurende waarin wij onze prestatie ingevolge deze voorwaarden en/of  de wet hebben opgeschort, of gedurende waarin wij door overmacht als om-  schreven in art. 10 tot nakoming zijn verhinderd.

3.      Levering geschiedt “franco werk”, tenzij anders overeengekomen dan wel de prijs of  aannemingssom minder bedraagt dan €500,00 en/of het leveradres meer dan 10  kilometer is gelegen vanaf ons bedrijf. In dat geval zijn wij gerechtigd de aan de  levering verbonden meerkosten de wederpartij in rekening te brengen.

4.      De risico van de geleverde zaken gaat over op onze wederpartij over:

a.      Bij levering daaronder mede begrepen in het geval onze wederpartij voor  vervoer zorgdraagt het moment dat de zaken in het door hem daartoe bestemd   voertuig zijn geladen.

b.      Indien de zaken aan de wederpartij op de overeengekomen datum en tijdstip ter  aflevering zijn aangeboden, doch aflevering onmogelijk is gebleken.

c.      Indien onze wederpartij voor vervoer zorgdraagt, wanneer de zaken binnen één   week na de door ons medegedeelde datum dat de zaken kunnen worden   afgehaald door of vanwege hen niet zijn afgehaald.

 d.      In de gevallen hiervoor bedoeld onder b. en c. geraakt onze wederpartij zonder  nadere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim en zijn wij gerechtigd middels  een buitengerechtelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden, in welk geval  de wederpartij een schadevergoeding verschuldigd is van 30% van de koopprijs /  aannemingssom incl. B.T.W., onvermeerderd ons recht om de werkelijk door ons  geleden schade als gevolg van de ontbinding op de  wederpartij te verhalen.

 6. Klachten

1.      De wederpartij is verplicht het geleverde bij ontvangst te controleren op beschadigingen en/of gebreken en vervolgens binnen 2 werkdagen na constatering van  eventuele gebreken ons daarvan schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken  van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde te hebben goed-  gekeurd en is onze aansprakelijkheid daarvoor en daardoor  vervallen.

2.      Wanneer de wederpartij een klacht heeft over de inhoud van de factuur, dient hij  dat binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Na  het verstrijken van deze termijn wordt de factuur geacht door de wederpartij  zonder protest te zijn geaccepteerd. Korting c.q. schuldvergelijking is uitgesloten.

7. Betalingen

1.      De betalingstermijn bedraagt steeds contant bij levering dan wel voorafgaande aan  levering per bank voor particulieren afnemers en uiterlijk 14 dagen na factuur-  datum voor zakelijke afnemers, tenzij uitdrukkelijk anders overeenkomen. Verrekening door onze wederpartij is niet toegestaan, tenzij wij de tegenvordering  gaaf en onvoorwaardelijk hebben erkend.

2.      Indien binnen de overeengekomen betalingstermijn geen betaling van onze  wederpartij is ontvangen, hebben wij het recht over het factuurbedrag vanaf de  vervaldag een rente in rekening te brengen gelijk aan 2% per maand, Ieder  gedeelte van de maand geldt bij de berekening als gehele maand.

3.      Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, die door ons worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van onze wederpartij te  bewerkstelligen, komen ten laste van onze wederpartij.

4.      Betaling dient zonder enige aftrek plaats te vinden ten kantore van ons, op een door ons aan te wijzen rekening in Nederland, dan wel op een andere door ons  aangegeven wijze.

5.      Door onze wederpartij gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van alle  verschuldigde rente en kosten, vervolgens van opeisbare factuurvorderingen  terzake waarvan geen geldig eigendomsvoorbehoud kan worden bedongen, en  nadien van opeisbare factuurvorderingen die het langst openstaan, zelfs al  vermeldt onze wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een andere of  latere (factuur-) vordering.

8. Eigendomsvoorbehoud

1.      Alle door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot het moment van volledige  betaling van al onze vorderingen op de wederpartij, uit hoofde van overeenkomsten tot levering van zaken en bijbehorende werkzaamheden, als ook uit  hoofde van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige  overeenkomsten door onze wederpartij, met inbegrip van rente en kosten. Tot het   tijdstip van volledige betaling c.q. vereffening is onze wederpartij niet bevoegd de  zaken aan derden te verpanden of in eigendom over te dragen. In het kader van  haar normale bedrijfsuitoefening is onze wederpartij wel gerechtigd de zaken  conform hun bestemming aan derden te verkopen en te leveren.

2.      Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgehad en onze wederpartij in verzuim is  c.q. wij goede grond hebben te vrezen dat zij in verzuim zal geraken, kunnen wij,  zonder voorafgaande ingebrekestelling, de geleverde goederen onverwijld terugvorderen. Onze wederpartij verleent ons de bevoegdheid daartoe haar terreinen en  gebouwen te betreden.

3.      De wederpartij is verplicht alle door ons geleverde zaken vanaf het moment van  risico-overgang (zie art. 5) afdoende te verzekeren en in ieder geval tegen  risico’s van diefstal, beschadiging en tenietgaan.

 Het is onze wederpartij niet toegestaan eventuele aanspraken op haar verzekeraar  uit hoofde van verzekeringen, als bedoeld in dit lid, aan derden in pand te geven of  als zekerheid in de ruimste zin van het woord aan derden te doen dienen.  Uitkeringen terzake van schade en verlies van de in dit artikel bedoelde goederen  treden in de plaats van de betrokken zaken.

 4.      Onze wederpartij is gehouden om iedere derde die op door ons geleverde goederen, vallend onder ons eigendomsvoorbehoud, beslag wil leggen, dan wel diens  bewindvoerder of curator, terstond schriftelijk mede te delen, met een afschrift  daarvan aan ons, dat wij eigenaar van die zaken zijn.

9. Aansprakelijkheid

1.      Daargelaten gevallen van onze eigen opzet of grove schuld zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd of uit welken hoofde ook ontstaan  behoudens voor zover onze aansprakelijkheid terzake is verzekerd. Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot maximaal het met de betreffende opdracht  gemoeide bedrag excl. B.T.W. en tot niet verwerkte goederen door de wederpartij  of een derde (de klant van de wederpartij). Voor verwerkte goederen – in de ruimste  zin des woord goederen die onder andere zijn aangepast, gewijzigd, toegepast etc.  – kan geen enkele aansprakelijkheid worden geaccepteerd.

2.      Indien de wederpartij ons aansprakelijk stelt voor enige schade, hoe ook genaamd  of uit welken hoofde ook ontstaan, is hij verplicht ons uit eigen beweging binnen  vijf dagen na het ontstaan van de schade te informeren omtrent aard, omvang en  oorzaak van de schade alsmede ons uit eigen beweging aan te tonen dat hij de  geleverde zaken op verantwoorde wijze heeft behandeld.

3.      Indien de wederpartij zaken, waaromtrent wij hem onder opgave van redenen  hebben medegedeeld te twijfelen aan de kwaliteit, doorverkoopt, levert, verpandt  of bewerkt of verwerkt of op andere wijze, onder welke titel dan ook, al dan niet om  niet en al dan niet in gebruik, aan een ander overdraagt of te zijner beschikking  stelt, is de wederpartij verplicht ons te vrijwaren voor alle aanspraken van derden  wegens schade, opgetreden door of in verband met de door ons aan de wederpartij  geleverde zaken.

4.      Wij zijn nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade, door welke oorzaak  dan ook ontstaan.

5.      In alle gevallen waarin ons een beroep op het in het voorgaande bepaalde toekomt,  kunnen de eventueel aangesproken werknemers en hulppersonen van ons  eveneens een beroep daarop doen, als was dit door de betrokken werknemers en  hulppersonen bedongen.

6.      Wij zijn bovendien niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van:

- verstrekte adviezen over verwerking, onderhoud en dergelijke - het foutief toepassen van de door ons geleverde producten en  dergelijke

- het niet waterdicht zijn van aangebrachte zaken en/of  materialen;

- werking van de ondergrond en/of gebreken daarin;  - verontreiniging door of andere gebreken in of aan door de wederpartij ter beschikking gestelde materialen. 12. Faillissement etc.

Indien onze wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichtingen  voldoet, welke voor haar uit de overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in  geval van faillissement, surseance van betaling, de wettelijke schuldsanering  natuurlijke personen of onder curatele stelling van onze wederpartij of stil-  legging of liquidatie van diens bedrijf, wordt onze wederpartij geacht van rechts-  wege in verzuim te zijn en zijn wij naar onze keuze gerechtigd, zonder enige  verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de ons verder toekomende  rechten, zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe vereist is,  de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren  dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Wij zijn in  die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het ons toekomende  te vorderen.

10. Overmacht

1.      Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van ons geldt in ieder geval niet voor ons risico in geval van verzuim en/of  tekortkoming door of bij een van  onze leveranciers, onderaannemers en/of vervoerders, van brand, werkstaking of  uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen waaronder uitvoer, -  invoer of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien  aard zijn, dat gebondenheid niet meer van ons kan worden gevergd.

2.      In geval van een tekortkoming als in dit artikel bedoeld, geldt deze als rechtvaardiging voor ontbinding dan wel opschorting, zulks uitsluiting ter keuze van ons.

11. Retentierecht

Wij zijn bevoegd om alle zaken die wij van of namens onze wederpartij onder ons  hebben, onder ons te houden totdat onze wederpartij aan al zijn verplichtingen  jegens ons, waarmede de betreffende zaken directe of onvoldoende samenhang  om een afgifteweigering te rechtvaardigen hebben, heeft voldaan.  Raken zaken die onder dit recht van ons vallen uit onze macht, dan zijn wij  gerechtigd deze zaken op te eisen, als ware wij zelf eigenaar. 

12. Vrijwaring

1.      Wij zullen jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke  ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan wij jegens onze wederpartij zouden zijn.

2.      Onze wederpartij vrijwaart ons tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in  haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dien overeenkomstige exone ratie ten behoeve van ons bedingen.

3.      Onze wederpartij vrijwaart ons volledig terzake van aanspraken op schade-  vergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten,  door gebruik van tekeningen, gegevens, materialen of onderdelen, dan wel veroorzaakt door toepassing van werkwijze, welke aan ons door of vanwege onze weder-  partij ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven.

13. Toepasselijk recht, geschillen

1.      Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.      Alle geschillen, voortvloeiende uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten  zullen worden beslecht door bevoegde rechter ter plaatse van onze vestiging,  behoudens de bevoegdheid van de Rechtbank, sector Kanton, als volgens de wet.

13. Toepasselijk recht, geschillen

1.      Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.      Alle geschillen, voortvloeiende uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten  zullen worden beslecht door bevoegde rechter ter plaatse van onze vestiging,  behoudens de bevoegdheid van de Rechtbank, sector Kanton, als volgens de wet.